In the Sermon on the Mount, our Lord links together the sixth beatitude, “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (Matthew 5:18), with the sixth and ninth commandments—Thou shalt not commit adultery nor covet thy neighbor’s wife. As Christ says: “You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’ But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart” (Matthew 5:27-28). Here our Lord equates lustful looks to adultery, making both mortal sins that keep one from being able to see God in heaven or in other people here on earth.

Is this exaggerated? Is looking at pornography really a sin? Does it really hurt anybody?

A Pure Heart for Love

In his Apostolic Exhortation, Gaudete ex Exsultate, Pope Francis reminds us of the importance of the Beatitude, “Blessed are the pure in heart, for they will see God” (Matthew 5:8). The Pope comments:

This Beatitude speaks of those whose hearts are simple, pure and undefiled,
for a heart capable of love admits nothing that might harm, weaken or
endanger that love. The Bible uses the heart to describe our real intentions,
the things we truly seek and desire, apart from all appearances. “Man sees
the appearance, but the Lord looks into the heart” (1 Samuel 16:7).

 

Gaudete et Exsultate, 83

The heart is meant for love. When the heart is in love it becomes simple, admitting nothing that would tarnish or diminish that love. So the Pope encourages us—using Sacred Scripture—“Guard your heart with all vigilance” (Proverbs 4:23, in Gaudete et Exsultate, 84). What tarnishes the heart then defiles us, as our Lord so clearly said—and the Pope brings to our attention: “what proceeds from the heart is what defiles a person, for from the heart come murder, theft, false witness, and other evil deeds (cf. Matthew 15:18-19). From the heart’s intentions come the desires and the deepest decisions that determine our actions” (Gaudete et Exsultate, 85).

So, keeping our heart pure is really about love:

A heart that loves God and neighbor (cf. Mt 22:36-40), genuinely and not merely in words, is a pure heart; it can see God… to the extent that truth and love prevail, we will then be able to see “face to face.” Jesus promises that those who are pure in heart “will see God.” (Gaudete et Exsultate, 86)

Pope summarizes it all in one line: “Keeping a heart free of all that tarnishes love: that is holiness” (Gaudete et Exsultate, 86). So let’s strive for that!

Bienaventurados los Limpios de Corazón—El Sexto y El Noveno Mandamientos

En el Sermón de la Montaña, Nuestro Señor une la sexta Bienaventuranza “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8), con el sexto y noveno Mandamientos—No cometerás adulterio
ni desearás la mujer de tu prójimo—cuando dice: “Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo
que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón: (Mateo 5:27-28). Mediante esto, el Señor hace equivalentes las miradas lujuriosas y el adulterio, haciéndolos pecados mortales, que nos impiden ver a Dios en el cielo o verle en la demás gente aquí en la tierra.

¿Es esto exagerado? ¿Es realmente pecado el estar viendo pornografía? ¿Realmente lastima a alguien?

Un Corazón Puro Por Amor

El Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Gaudete ex Exsultate, nos recuerda la importancia de las Bienaventuranza “Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). El Papa comenta:

Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos: «El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 Samuel 16:7).
Gaudete ex Exsultate, 83

Es corazón fue hecho para amar. Cuando el corazón está enamorado se vuelve sencillo, y no admite nada que empañe o disminuya ese amor. Por lo que el Papa nos recuerda —por medio de las Sagradas Escrituras— que “Lo que más hay que cuidar es el corazón” (cf. Proverbios 4:23), en Gaudete ex Exsultate, 84). Lo que empaña el corazón después nos contamina, como nuestro Señor dijo tan claramente— y el Papa nos llama la atención: “En el evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al hombre (cf. 15:18), porque de allí proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás cosas (cf. 15:19). En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. (Gaudete ex Exsultate, 85).

Por lo que conservar nuestro corazón puro se refiere realmente al amor:

Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mateo 22:36-40), cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios… en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver “cara a cara”. Jesús promete que los de corazón puro “verán a Dios”. Gaudete ex Exsultate, 86

El Papa lo resume todo en una línea: “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.” (Gaudete ex Exsultate, 86). ¡Así que por eso vamos a esforzarnos!

Błogosławieni czystego serca – mie oczy wpatrzone jedynie w Boga

W Kazaniu na górze Pan Jezu łączy szóste błogosławieństwo – „Błogosławieni czystego seca, albowiem oni Boga ogląda będą” (Mt 5:18) – z szóstym i dziewiątym przykazaniem – nie cudzołóż oraz nie pożądaj żony bliźniego swego. Chrystus mówi: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5:27-28). Pan Jezus przyrównuje tu pożądliwe spojrzenia do cudzołóstwa. Jedno i drugie jest grzechem śmiertelnym, i powstrzymuje nas przed oglądaniem Boga w niebie jak i zauważaniem Go w innych ludziach.

Czy to przesada? Czy oglądanie pornografii to rzeczywiście grzech? Czy może kogoś krzywdzi?

Serce czyste dla mioci

W swojej adhortacji apostolskiej Gaudete ex Exsultate papież Franciszek przypomina nam o błogosławieństwie „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5:8) i komentuje:

To błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy mają serce proste, czyste, bez brudu, ponieważ serce, które umie kochać, nie dopuszcza do swego życia czegoś, co zagraża tej miłości, czegoś, co ją osłabia lub naraża ją na niebezpieczeństwo. W Biblii serce oznacza nasze prawdziwe intencje, to czego naprawdę szukamy i pragniemy, niezależnie od tego, co okazujemy: „bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16, 7). Gaudete et Exsultate, 83

Serce stworzone jest do miłości. Kiedy serce kocha, staje się proste, przyznając, że nic nie jest w stanie splamić czy pomniejszyć tę miłość. Papież zachęca nas przy pomocy Pisma Świętego, byśmy „Z całą pilnością [strzegli] swego serca” (Gaudete et Exsultate, 84 za Prz 4, 23). To co plami serce, plami nas całych, o czym jasno mówił Pan Jezus, a co przypomina nam papież: „To, co pochodzi z wnętrza serca, jest tym, co czyni człowieka nieczystym ponieważ stamtąd pochodzą morderstwa, kradzieże, fałszywe świadectwa itp. (por. 15, 18, 19). W intencjach serca mają swe źródło pragnienia i najgłębsze decyzje, które naprawdę nas pobudzają (Gaudete et Exsultate, 85).

W naszym czystym sercu chodzi zatem o miłość:

Kiedy serce kocha Boga i bliźniego (por. Mt 22, 36-40), kiedy jest to jego prawdziwą intencją, a nie pustosłowiem, to wówczas serce to jest czyste i może zobaczyć Boga. […] Na ile prawdziwie panuje miłość, będziemy mogli [Boga] zobaczyć „twarzą w twarz” (tamże). Jezus obiecuje, że ci, którzy mają serce czyste, „będą oglądać Boga”. Gaudete et Exsultate, 86

Papież podsumowuje to jednym zdaniem: „Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością”. Dążmy więc do świętości!